2021 rok


Załączniki:
 1. UCHWAŁA NR XXXIV/164/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Oporów (19.01.2022, 10:42) - pobrań: 259
 2. UCHWAŁA NR XXXIV/163/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XVII/80/2016 w sprawie ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Oporów (19.01.2022, 10:38) - pobrań: 246
 3. UCHWAŁA NR XXXIV/162/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Oporów (19.01.2022, 10:29) - pobrań: 264
 4. UCHWAŁA NR XXXIV/161/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu (19.01.2022, 10:27) - pobrań: 249
 5. UCHWAŁA NR XXXIV/160/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego (19.01.2022, 10:25) - pobrań: 250
 6. UCHWAŁA NR XXXIV/159/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów" (19.01.2022, 10:23) - pobrań: 254
 7. UCHWAŁA NR XXXIV/158/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (19.01.2022, 10:20) - pobrań: 233
 8. UCHWAŁA NR XXXIV/157/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Oporów na lata 2021-2024 (19.01.2022, 09:57) - pobrań: 250
 9. UCHWAŁA NR XXXIV/156/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie (19.01.2022, 09:54) - pobrań: 247
 10. UCHWAŁA NR XXXIV/155/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. (19.01.2022, 09:52) - pobrań: 246
 11. Uchwała Nr XXXIV/154/21 z dnia 27 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Oporów na lata 2022-2025 (19.01.2022, 09:49) - pobrań: 244
 12. Uchwała Nr XXXIII/153/21 z dnia 29 listopada 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (19.01.2022, 09:42) - pobrań: 257
 13. Uchwała Nr XXXIII/152/21 z dnia 29 listopada 2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok 2022 (19.01.2022, 09:30) - pobrań: 261
 14. Uchwała Nr XXXIII/151/21 z dnia 29 listopada 2021 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XXIII/111/20 (19.01.2022, 09:27) - pobrań: 245
 15. Uchwała Nr XXXII/150/21 28 października 2021 w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (26.11.2021, 11:01) - pobrań: 285
 16. Uchwała Nr XXXII/149/21 28 października 2021 w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oporów. (26.11.2021, 11:00) - pobrań: 287
 17. UCHWAŁA Nr. XXXII/148/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 października 2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oporów na lata 2021 – 2026 (26.11.2021, 10:58) - pobrań: 271
 18. Uchwała Nr XXXII/147/21 28 października 2021 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (26.11.2021, 10:57) - pobrań: 301
 19. Uchwała Nr XXXII/146/21 28 października 2021 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XXIII/111/20 z dnia 29.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok (26.11.2021, 10:57) - pobrań: 285
 20. Uchwała Nr XXXI/145/21 15 września 2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/98/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy. (26.11.2021, 10:55) - pobrań: 264
 21. Uchwała Nr XXXI/144/21 15 września 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2021 - 2024 (26.11.2021, 10:54) - pobrań: 279
 22. Uchwała Nr XXXI/143/21 15 września 2021 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy (26.11.2021, 10:54) - pobrań: 267
 23. Uchwała Nr XXX/142/21 23 sierpnia 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2021 - 2024 (26.11.2021, 10:51) - pobrań: 271
 24. Uchwała Nr XXX/141/21 23 sierpnia 2021 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XXIII/111/20 z dnia 29.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. (26.11.2021, 10:49) - pobrań: 283
 25. Uchwała Nr XXIX/140/21 z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie uzupełnienia wniosku o zniesienie urzędowych nazw miejscowości (15.07.2021, 09:15) - pobrań: 348
 26. Uchwała Nr XXIX/139/21 z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/132/21 z dnia 27 maja 2021 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oporów (15.07.2021, 09:09) - pobrań: 332
 27. Uchwała Nr XXIX/138/21 z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy (15.07.2021, 09:06) - pobrań: 331
 28. Uchwała Nr XXIX/137/21 z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za 2020 rok (15.07.2021, 09:04) - pobrań: 310
 29. Uchwała Nr XXIX/136/21 z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok (15.07.2021, 09:02) - pobrań: 337
 30. Uchwała Nr XXIX/135/21 z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok (15.07.2021, 09:00) - pobrań: 317
 31. Uchwała Nr XXIX/134/21 z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Oporów wotum zaufania (15.07.2021, 08:58) - pobrań: 328
 32. Uchwała Nr XXVIII/133/21 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego (15.07.2021, 08:55) - pobrań: 318
 33. Uchwała Nr XXVIII/132/21 z dnia 27 maja 2021 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oporów (15.07.2021, 08:53) - pobrań: 331
 34. Uchwała Nr XXVIII/131/21 z dnia 27 maja 2021 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy (15.07.2021, 08:51) - pobrań: 327
 35. Uchwała Nr XXVII/130/21 z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2024 (15.07.2021, 08:48) - pobrań: 345
 36. Uchwała Nr XXVII/129/21 z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie współdziałania Gminy Oporów z Gminą Bedlno przy realizacji zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej odnawialnych źródeł energii (15.07.2021, 08:45) - pobrań: 334
 37. Uchwała Nr XXVII/128/21 z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy (15.07.2021, 08:43) - pobrań: 333
 38. Uchwała Nr XXVI/127/20 31 marca 2021 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2021 roku”. (22.04.2021, 12:26) - pobrań: 385
 39. Uchwała Nr XXVI/126/20 31 marca 2021 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oporów”. (22.04.2021, 12:24) - pobrań: 359
 40. Uchwała Nr XXVI/125/20 31 marca 2021 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XXIII/111/20 z dnia 29.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. (22.04.2021, 12:22) - pobrań: 398
 41. Uchwała Nr XXV/124/21 dnia 25.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji (22.04.2021, 12:19) - pobrań: 375
 42. Uchwała Nr XXV/123/21 z dnia 25.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oporów. (22.04.2021, 12:18) - pobrań: 400
 43. UCHWAŁA NR XXV/122/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (22.04.2021, 12:16) - pobrań: 382
 44. UCHWAŁA NR XXV/121/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (22.04.2021, 12:15) - pobrań: 359
 45. UCHWAŁA NR XXV/120/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Oporów na lata 2021-2024 (22.04.2021, 12:14) - pobrań: 369
 46. UCHWAŁA NR XXV/119/21 RADY GMINY OPORÓW z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XXIII/111/20 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok (22.04.2021, 11:53) - pobrań: 396
 47. Uchwała Nr XXIV/118/21 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości.pdf (03.02.2021, 12:47) - pobrań: 723
 48. Uchwała Nr XXIV/117/20 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy (03.02.2021, 12:46) - pobrań: 449
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 28.01.2021, 11:38
Dokument oglądany razy: 16 407
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 28.01.2021