Inspektor ds. księgowości oświatowej

Wójt Gminy Oporów

ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze 

– inspektor ds. księgowości oświatowej


1. Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy Oporów – Oporów 25, 99-322 Oporów,   

2. Określenie stanowiska:  inspektor ds. księgowości oświatowej

3. Wymiar czasu pracy: pełny etat    

4. Przewidywany termin zatrudnienia:  grudzień  2021 roku

5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:


 Wymagania niezbędne: 

1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

2) niekaralność za umyślne przestępstwo  ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe, 

3) wykształcenie wyższe ,

4) nieposzlakowana opinia, 

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  inspektora  ds. księgowości oświatowej, 

6) biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office-Word, Excel, poczta elektroniczna) oraz znajomość programów finansowo- księgowych (Księgowość budżetowa, Kadry i płace)

7) znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem pracy, w   tym w szczególności:   ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych ,ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy- Karta Nauczyciela, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych , ustawy o systemie oświaty,  przepisów o ochronie danych  osobowych.

     

Wymagania dodatkowe: 

1) umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracę,

2) umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, samodzielnego pozyskiwania informacji  niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków,

3) terminowość, dokładność  i odpowiedzialność.


6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku inspektora ds. księgowości oświatowej obejmować będzie m. in.:

1. Realizacja zadań głównego księgowego w zakresie gospodarki finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych przez Urząd Gminy  Oporów tj. Szkoły Podstawowej w Oporowie z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej w Szczycie z oddziałem przedszkolnym oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie, w tym  w szczególności:

1) prowadzenie pełnej rachunkowości z wyłączeniem spisu z natury, odrębnie dla każdej  jednostki obsługiwanej zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,

2) przygotowywanie na potrzeby dyrektorów szkół i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie  dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian,

3) gromadzenie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej i płacowej,

4) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,

6) przygotowywanie danych do sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań,

7) przygotowywanie danych do sprawozdań o średniorocznym  wynagrodzeniu nauczycieli,

8) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

9) prowadzenie obsługi płacowej szkół, przygotowywanie i rozliczanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników szkół oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,

10) organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-  prawnych w jednostkach obsługiwanych,

11) dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,

12) organizacja i obsługa wspólnego funduszu świadczeń socjalnych,

13) pomoc dyrektorom szkół i kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Oporowie w analizie realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych,

14) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

2. Zastępowanie Skarbnika Gminy Oporów podczas jego nieobecności zgodnie z udzielonym upoważnieniem.

7. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

1) praca w systemie jednozmianowym, w równoważnym systemie czasu pracy, w pełnym  wymiarze  czasu pracy,

2) praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na piętrze  budynku Urzędu  Gminy    Oporów,  konieczność przemieszczania się pracownika po schodach na I piętro,

3)  praca przy komputerze w pozycji siedzącej powyżej 4 godzin dziennie,

4)  wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, 

5)  liczne kontakty wewnętrzne w ramach urzędu oraz zewnętrzne ,presja czasu,

6) oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym, 

7) bariery architektoniczne: budynek wewnątrz nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu-   brak zainstalowanej windy, brak podjazdu dla osób  niepełnosprawnych ,

8) pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

9) możliwa praca poza siedzibą Urzędu, wyjazdy wg potrzeb, w tym na szkolenia.


8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

9. Oferta kandydata musi zawierać:

1) CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na   wymienionych dokumentach powoduje niespełnianie wymagań formalnych),

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (druk kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej: www.bip.oporow.pl,zakładka: Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy), 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ),

4) kserokopie  świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku -inspektor ds. księgowości oświatowej,

9) oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres z Kodeksu pracy dla potrzeb rekrutacji (podstawa prawna. Art..6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2019r., poz.1282) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


10.    Przebieg postępowania w sprawie naboru 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być podpisane własnoręcznie  przez kandydata i złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem in nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora  ds. księgowości oświatowej ” w Urzędzie Gminy Oporów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Oporów (pok. Nr 9) lub przesłane  na adres Urzędu Gminy Oporów,   Oporów 25, 99-322 Oporów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Oporów w trybie przewidzianym ustawą o pracownikach samorządowych. Kandydat  spełniający  wymogi formalne zostanie poinformowany telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nie stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną w podanym terminie traktowane będzie jako odstąpienie od ubiegania się o stanowisko.


11. Dodatkowe  informacje

1) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oporów (www.bip.oporow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze,

2) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane przez zainteresowane osoby w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

3)  planowany termin zatrudnienia: grudzień 2021,

4) klauzula informacyjna dla osób biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oporów znajduje się   na stronie internetowej: www.bip.oporow.pl zakładka: Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy.                                                     Załączniki:
  1. Informacja o wyniku naboru (23.11.2021, 12:09) - pobrań: 249
  2. Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Oporów z dnia 21.10.2021r. w sprawie ogłoszenia naboru (21.10.2021, 12:45) - pobrań: 248
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 21.10.2021, 12:44
Dokument oglądany razy: 1 288
Podpisał: Marzanna Lewandowska
Dokument z dnia: 21.10.2021