Petycje

Petycje:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Załatwienie petycji:

Petycja musi więc zawierać kilka obowiązkowych elementów: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; oznaczenie adresata petycji i wskazanie przedmiotu petycji.

Adresat rozpatruje petycję według swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, do właściwego organu, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Adresat ma obowiązek poinformowania autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia.

Petycja nie zawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpoznania.

Sposoby wniesienia petycji:

Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty  elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Adresat petycji, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowanej cyfrowo (skan) petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu zgody, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu wnoszącego petycję.

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.


Załączniki:
 1. Odpowiedź na petycje dot. tworzenia oddziałów zmilitaryzowanych (14.09.2022, 11:46) - pobrań: 10
 2. Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni (31.08.2022, 14:03) - pobrań: 15
 3. Odpowiedź na petycje ws. odpadów ze styropianu (31.08.2022, 12:16) - pobrań: 10
 4. Odpowiedź na petycje ws. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy (24.08.2022, 15:14) - pobrań: 10
 5. Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy (01.08.2022, 12:47) - pobrań: 26
 6. Petycja do Kierownika JST o umieszczenie na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP - infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu).docx (05.07.2022, 08:48) - pobrań: 37
 7. Petycja w sprawie wprowadzenia zerowej stawki vat na drewno opałowe (23.06.2022, 15:39) - pobrań: 37
 8. Odpowiedź na petycję dot. naprawy programów ochrony powietrza (25.04.2022, 13:10) - pobrań: 100
 9. Odpowiedź na petycję dot. naprawy programów ochrony powietrza (25.04.2022, 13:10) - pobrań: 104
 10. Petycja ws. naprawy programów ochrony powietrza (01.03.2022, 10:40) - pobrań: 135
 11. Petycja ws. naprawy programów ochrony powietrza (14.02.2022, 09:10) - pobrań: 124
 12. Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli (10.01.2022, 09:13) - pobrań: 203
 13. Odpowiedź na petycję dot. elektromobilności (21.08.2021, 10:01) - pobrań: 208
 14. Petycja -Dbajmy o środowisko - elektromobilność (01.06.2021, 08:11) - pobrań: 305
 15. Informacja o sposobie załatwienia petycji - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko NIVEA (29.04.2021, 14:15) - pobrań: 350
 16. Petycja - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko NIVEA (07.04.2021, 14:15) - pobrań: 337
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 11.02.2021, 14:23
Dokument oglądany razy: 3 141
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 11.02.2021