Referent ds. księgowości podatkowej, opłat i obsługi kasowej

Wójt Gminy Oporów

ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze 

– referent ds. księgowości podatkowej, opłat i obsługi kasowej 


1. Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy Oporów – Oporów 25, 99-322 Oporów,   

2. Określenie stanowiska:  referent ds. księgowości podatkowej, opłat i obsługi  kasowej,

3. Wymiar czasu pracy: pełny etat    

4. Przewidywany termin zatrudnienia:  październik  2021 roku

5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:


 Wymagania niezbędne: 

 1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

2) niekaralność za umyślne przestępstwo  ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne 

    przestępstwo skarbowe, 

3) wykształcenie średnie,

4) nieposzlakowana opinia, 

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  referenta ds. księgowości podatkowej, opłat i obsługi kasowej, 

6) biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office- Word, Excel , poczta elektroniczna), 

7) znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem pracy, w      tym w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, o  pracownikach samorządowych ,ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy- Ordynacja podatkowa, Kodeksu postępowania administracyjnego,   przepisów o ochronie danych  osobowych.

     

Wymagania dodatkowe: 

1) umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracę,

2) umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, samodzielnego pozyskiwania  informacji  niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków,

3) wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami.

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. księgowości podatkowej i opłat oraz obsługi kasowej obejmować będzie m. in.:

 1)   prowadzenie dokumentacji w zakresie wymierzania i poboru podatku od środków transportowych oraz opłaty za zużycie wody,   

 2)  prowadzenie dokumentacji o odroczenie terminów płatności, rozłożenia na raty i  umorzenia   podatku od środków transportowych oraz opłaty za zużycie wody,

3)  rozliczanie sołtysów z przyjętych  wpłat za wodę,

4) sporządzanie list wynagrodzeń ( prowizji) sołtysom od zainkasowanych wpływów pieniężnych (opłata za zużycie wody),

5) rozliczanie miesięcznych , kwartalnych i rocznych wpływów zobowiązań za wodę,

6) księgowanie podatku od środków transportowych i opłaty za zużycie wody oraz uzgadnianie wpłat,

7) wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych dla zalegających podatników oraz prowadzenie ich ewidencji i aktualizacja.

8) sprawowanie nadzoru nad prawidłową wykonywalnością zobowiązań,

9) sporządzanie danych w zakresie stosowanych ulg w podatku od środków transportowych do sprawozdań,

10) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatku od  środków transportowych i opłaty za zużycie wody,

11) przygotowywanie danych do projektów aktów prawnych dotyczących podatku od środków transportowych i opłaty za zużycie wody,

12) sporządzanie sprawozdań w zakresie podatków i opłat lokalnych,

13) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją wszystkich zobowiązań,

14) współpraca ze Skarbnikiem Gminy oraz z pracownikami w referacie finansów i budżetu,

15) współpraca z Urzędem Skarbowym i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

16) zapewnienie obsługi finansowo –księgowej i kasowej Urzędu,

17) zakup i sprzedaż znaków opłaty skarbowej,

18) prowadzenie druków ścisłego zarachowania,

19) przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej na zajmowanym stanowisku pracy, w szczególności związanych z samokontrolą na podstawie kryteriów: legalności, celowości i gospodarności.

 20) przyjmowanie wpłat za odbiór odpadów komunalnych,

 21) prowadzenie spraw związanych z inkasem dla sołtysów (przygotowanie,   

      wydawanie, rozliczanie kwitariuszy).  

22) bieżąca współpraca z Referatem Gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami.


7. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:


1) praca  w systemie jednozmianowym, w równoważnym systemie czasu pracy, w  pełnym wymiarze  czasu pracy,

2) praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze budynku Urzędu Gminy Oporów,  konieczność przemieszczania się pracownika po schodach na I piętro,

3) praca przy komputerze w pozycji siedzącej powyżej 4 godzin dziennie,

4) wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, 

5)  liczne kontakty wewnętrzne w ramach urzędu oraz zewnętrzne ,presja czasu,

6) oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym, 

7) bariery architektoniczne: budynek wewnątrz nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu-     brak zainstalowanej windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych ,

8) pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

9) możliwa praca poza siedzibą Urzędu, wyjazdy wg potrzeb, w tym na szkolenia.

8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

9. Oferta kandydata musi zawierać:

1) CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnianie wymagań formalnych),

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (druk kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej: www.bip.oporow.pl,zakładka: Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy), 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ),

4) kserokopie  świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku -referent ds. księgowości podatkowej, opłat i obsługi kasowej,

9) oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres z Kodeksu pracy dla potrzeb rekrutacji (podstawa prawna. Art..6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10.    Przebieg postępowania w sprawie naboru 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być podpisane własnoręcznie  przez kandydata i złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem in nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej, opłat i obsługi kasowej” w należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Oporów (pok. Nr 9) lub przesłane  na adres Urzędu Gminy Oporów,   Oporów 25, 99-322 Oporów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Oporów w trybie przewidzianym ustawą o pracownikach samorządowych. Kandydat  spełniający  wymogi formalne zostanie poinformowany telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nie stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną w podanym terminie traktowane będzie jako odstąpienie od ubiegania się o stanowisko.

11. Inne informacje

1) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oporów (www.bip.oporow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze,

2) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru 

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane przez zainteresowane osoby w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

3)  planowany termin zatrudnienia: październik 2021,

4) klauzula informacyjna dla osób biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oporów znajduje się   na stronie internetowej: www.bip.oporow.pl zakładka: Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy.                                                     Załączniki:
  1. Informacja o wyniku naboru (08.10.2021, 12:43) - pobrań: 286
  2. Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Oporów z dnia 22.09.2021 w sprawie ogłoszenia naboru (22.09.2021, 14:56) - pobrań: 290
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 22.09.2021, 14:55
Dokument oglądany razy: 1 604
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 22.09.2021