Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków ze Stacji Uzdatniania Wody w Kurowie istniejącym wylotem kanalizacyjnym, do rowu melioracyjnego wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

Informacja opublikowana: 14.01.2022, 12:48
Data zakończenia zapytania: 20.01.2022, 13:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 20.01.2022, 14:00

Oporów, dnia 14.01.2022r.

G.6324.1.2022

ROZEZNANIE CENOWE

 

Gmina Oporów zaprasza do złożenia oferty na:

„Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków  ze Stacji Uzdatniania Wody w Kurowie istniejącym wylotem kanalizacyjnym, do rowu melioracyjnego wraz ze złożeniem wniosku  i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie  operatu wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków  ze Stacji Uzdatniania Wody w Kurowie istniejącym wylotem kanalizacyjnym do rowu melioracyjnego  wraz ze złożeniem wniosku  i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Kryterium wyboru: 100 % cena

Termin realizacji zamówienia: 20 czerwiec 2022 r.

Oferty należy składać w: Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, 
do dnia 20.01.2022 r. do godziny 13.00.

Oferta należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres: gmina@oporow.pl,

w tytule podać: „Oferta – Operat wodnoprawny – wody popłuczne Kurów”

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji zamówienia udziela:

p. Barbara Saramonowicz, tel. 24 383 11 54, e-mail: basia@oporow.pl

PODSTAWA PRAWNA

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  ) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Załączniki:
  1. Formularz ofertowy (14.01.2022, 12:49) - pobrań: 225
  2. Decyzja RŚ.6341.2.21.2012 (14.01.2022, 12:49) - pobrań: 224
  3. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (25.01.2022, 12:15) - pobrań: 238
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 14.01.2022, 12:48
Dokument oglądany razy: 1 270